// Navi (Lab ) Aug.2001 //


tarai-navi

// at Akiya Oct.2000 //


navi1--navi2 --navi3--navi4 --navi5

navi6--navi7 --navi8--navi9 --
navi10

// good at swimming?! //


navi-swimming


// at Home Oct.2002 //


navi-sleeping